Biedrība Latvijas biomasas asociācija „LATbio” dibināta 2008.gada 25.februārī. Šajā laikā vietējā mērogā esam nodibinājuši kontaktus ar pētniecības instancēm tādām, kā Latvijas valsts mežzinātnes institūts „SILAVA” un „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtu”, lai iegūtu konkrētu faktoloģisko datu kopumu, ko varam izmantot vēršoties pie valdības, kā arī informējot masu plašsaziņas līdzekļus.

Esam popularizējuši bioenerģijas aktivizēšanas ideju vietējiem ražotājiem, kā arī runājuši ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem.

Esam piedalījušies vairākās konferencēs un forumos, popularizējot biokurināmā izmantošanas ideju. Šajos pasākumos esam uzstājušies ar Latvijas enerģētiskās koksnes biomasas resursu pētījumu rezultātu atspoguļojumu.

Tā kā uzskatām, ka ļoti būtiski ir ņemt vērā arī citu pieredzi, nevis „būvēt velisopēdu no jauna”, tāpēc esam Eiropas Bioenerģijas asociācijas Bioenergy Europe biedri, kas sniedz iespēju ne tikai sekot līdzi visai aktuālajai informācijai par citu valstu sasniegumiem, izmaiņām ES noteikumos saistībā ar bioenerģiju, bet piedalīties arī regulārā pieredzes apmaiņā.

Asociācijas galvenie mērķi:

  • Veicināt biokurināmo, tai skaitā koksnes izmantošanu enerģētikas nozarē;
  • Veicināt biokurināmo ražošanu;
  • Pārstāvēt un lobēt biokurināmā ražotājus, tādejādi veicināt Latvijas neatkarību enerģētikas nozarē, izmantojot vietējos pieejamos resursus.

Galvenie uzdevumi:

  • Apvienot koksnes un citu atjaunojamo energoresursu ražotājus un tirgotājus Latvijā, kā arī kopēju mērķu sasniegšanai cieši sadarboties ar siltuma un elektroenerģijas ražotājiem;
  • Piedalīties Latvijas enerģētikas stratēģijas izstrādē, kurā kā galveno prioritāti izvirzot vietējo, atjaunojamo energoresursu izmantošanu;
  • Sadarbībā ar meža zinātņu institūta “Silava” un Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniekiem izstrādāt zinātniski pētniecisko darbu plānu optimālu biomasas ieguves tehnoloģiju izstrādei un to realizēt;
  • Veikt izglītojoši skaidrojošo darbu Latvijas pašvaldībās par atjaunojamo energoresursu pieejamību un to efektīvu izmantošanu;
  • Ieinteresētājām pašvaldībām un uzņēmumiem palīdzēt atrast un piesaistīt investorus jaunu ekoenergocentrāļu būvniecībai.

Kas ir biomasa?

(Atjaunojamie enerģijas veidi (AEV))

Biomasa ir organiskas izcelsmes resurss, kura enerģija ķīmiskās pārveides rezultātā tiek pārvērsta siltuma, mehāniskajā un elektriskajā enerģijā. Biomasu var izmantot dažādos veidos:

bioenerģija (iedalās: “biosiltums”, kas ir siltumenerģija un “bioelektrība” – elektroenerģija, kas tiek iegūta no biomasas),

biokurināmais: visi kurināmie, kas tiek saražoti no biomasas, ieskaitot cieto kurināmo (skaidas, šķeldu, malku, granulas), šķidro (bioetanolu, biodīzeļdegvielu, bioeļļas) un gāzveida (biogāzi, ūdeņradi un citas gāzes).

Citas izmantošanas iespējas: biomasu izmanto arī šķiedru un citu vielu ražošanai.